Shop Recommend

“ TOP ONE ”

  28 December, 2016       844

เป็นระบบการเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ คุณครูจะสังเกตนักเรียน และนำสิ่งที่สังเกตนั้นไปประกอบการประเมินผลและพิจารณาเลือกเนื้อหาแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนทำ

ซึ่งหลักสูตรมีให้เลือก 5 วิชาอาทิ

 - คณิตศาสตร์

 - วิทยาศาสตร์

 - ภาษาอังกฤษ

 - ภาษาไทย     

 - ศิลปะ 

อยากให้น้องๆหนูๆมีความสามารถ พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างราบรื่นและมีความสุข ปรึกษา ได้ที่ “TOP ONE” ชั้น 2 The Crystal PTT Chaiyapruek

Tel. (02) 001 3300


Share :