Promotion

BKER 2020 MId Year Sale

  16 June, 2020       732

BKER 2020 Mid Year Sale 

16 มิ.ย.-15 ก.ค.63

Welcome Back!!  ช้อปมั่นใจ เน้นความปลอดภัย แก่ผู้ใช้บริการ 

รับของสมนาคุณ/เครดิตเงินคืน สูงสุด 12%* 

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคาร กรุงเทพ ซิตี้แบงค์ ออมสิน กรุงไทย ไทยพาณิชย์ 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารกำหนด 

 

 


Share :